[:pl]Zgłoś film do konkursu[:en]Sumbit movie[:]

1024 576 Animafest Gdańsk

[:pl]Do 6 października 2019 czekamy na zgłoszenia filmów w następujących kategoriach:

I. Krótkometrażowy film animowany

II. Animowany teledysk

III. Animowany film eksperymentalny

IV. Krótkometrażowy film animowany dla dzieci


W każdej z powyższych kategorii film powinien mieć nie dłużej niż 30 minut i być wyprodukowany po 1.01.2018 roku. Najlepszy film z każdej z kategorii wybierze w tym roku festiwalowa publiczność.

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie w formie elektronicznej (screener on-line, link do serwisu, ftp) za pośrednictwem poniższego formularza lub poprzez platformę FilmFreeway.com


 

Formularz zgłoszenia on-line:

Zgłaszając film, zgłaszający akceptuje regulamin festiwalu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na wewnętrzne potrzeby festiwalu i procesu naboru filmów.


REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO

1. KONKURS

Konkurs filmowy odbędzie się w Gdańsku, w ramach imprezy Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Gdańsk 2019, zwanego dalej Festiwalem.

2. ORGANIZATORZY

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa z siedzibą w Sopocie zwany dalej Organizatorem.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA

Konkurs ma charakter otwarty, tzn. mogą brać w nim udział zarówno studenci filmowi, twórcy niezależni i profesjonaliści z różnych branż z Polski i z zagranicy.

4. ZGŁASZANIE FILMÓW DO KONKURSU

a) Zgłoszenie filmu odbywa się drogą elektroniczną – poprzez serwis FilmFreeway.com lub za pośrednictwem strony Festiwalu

b) Maksymalny, dopuszczalny czas trwania filmu konkursowego wynosi 30 min

c) Każdy zgłaszany do konkursu obraz musi być zrealizowany po 1.01.2018 roku

5. PRAWA AUTORSKIE

a) Zgłaszając film, twórca lub producent (zwany dalej Zgłaszającym) oświadcza, że jest właścicielem lub występuje w imieniu i za zgodą właściciela praw autorskich nadesłanego tytułu i wszelkie wynikłe z tego tytułu spory przejmuje na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej Organizatorów Festiwalu wymienionych w punkcie 2. niniejszego regulaminu.

b) Zgłaszający zgadza się na pokaz swojego obrazu podczas Festiwalu oraz po za nim podczas pokazów pofestiwalowych organizowanych przez Organizatora oraz innych specjalnych pokazów związanych z promocją Festiwalu, po uprzednim poinformowani ze strony Organizatora.

c) Zgłaszający zgadza się na wykorzystanie zwiastuna filmowego (dostarczonego przez Zgłaszającego) lub fragmentów swojego filmu (nie więcej niż 30 sekund) w programach telewizyjnych, relacjonujących Festiwal oraz na stronie internetowej festiwalu.

d) W przypadku jeżeli zgłoszony obraz został uprzednio sprzedany (sprzedane prawa do emisji) innej stacji telewizyjnej niż telewizyjni media patroni Festiwalu lub istnieją inne przeszkody prawne do emisji, proszę o zaznaczenie tego faktu na osobno dołączonym piśmie. W przypadku nie poinformowania Organizatorów Festiwalu o w/w fakcie, Zgłaszający film zwalnia z odpowiedzialności prawnej zarówno Organizatora, jak i stację telewizyjną, która wyemituje fragment filmu i przejmuje tym samym na siebie wszelkie wynikające z tego tytułu roszczenia wszystkich pokrzywdzonych stron.

e) Zgłaszający oświadcza, że z chwilą zgłoszenia filmu do konkursu odstępuje od jakichkolwiek roszczeń do wynagrodzenia z tytułu publicznych emisji swojego filmu podczas trwania Festiwalu.

f) Dostarczone przez Zgłaszającego materiały promocyjne filmu (zdjęcia, kadry, plakaty itp.) mogą być wykorzystane nieodpłatnie w celach promocyjnych Festiwalu i zgłoszonego filmu.

6. SELEKCJA, KWALIFIKACJA I OCENA FILMÓW

a) Prace, spełniające kryteria punktów 3, 4 i 5 zostaną wstępnie wyselekcjonowane przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez Organizatora. W specjalnych przypadkach komisja może odstąpić od niektórych kryteriów (np. rok produkcji, czas trwania filmu). Komisja może również zakwalifikować film do innej kategorii niż podana w karcie zgłoszenia.

b) Filmy które przejdą przez selekcję, trafią do konkursu, w którym zostaną ocenione i nagrodzone przez publiczność.

c) Filmy zostaną nagrodzone w kategoriach wymienionych na stronach internetowych Festiwalu. Komisja selekcyjna może zakwalifikować filmy do innej sekcji niż podana w karcie zgłoszenia.

d) Nagrody i wyróżnienia mogą również przyznać Organizatorzy oraz inne osoby związane z kulturą.

e) Przyznawane nagrody – statuetki i/lub dyplomy – mają charakter honorowy.

f) W przypadku przyznania nagród rzeczowych lub pieniężnych Zgłaszający zobowiązuje się ponieść koszty podatku od wygranych zgodnie z obowiązującym Prawem.

7. UWAGI KOŃCOWE

a) Organizator może odmówić przyjęcia pracy konkursowej lub wycofać ją z konkursu, jeżeli zostaną zidentyfikowane jakiekolwiek uchybienia wobec niniejszego regulaminu.

b) Regulamin może ulec zmianie. O wszelkich zmianach wszyscy Zgłaszający zostaną poinformowani na stronie Festiwalu. Jeżeli Zgłaszający nie zgodzi się ze zmianami Regulaminu, może wycofać swój film z konkursu.u.[:en]Submit your movie via FilmFreeway platform:

or using this online form:

 


 

 

 

 [:]